top of page

הירקון ו"מגדל צדק" הגן הלאומי החדש


טיול משני צידי מעבר אפק האסטרטגי, על נתיב דרך הים הקדומה.

מצד אחד – "תל אפק" והירקון שהיווה מחסום בלתי עביר.

נטייל בפינות חמד לאורך הירקון, למרגלות תל אפק. בבריכת הנופרים, הצמח שכמעט נכחד התחדש בזכות שיקום ושימור נחל הירקון. נפגוש נציגים מאוכלוסיית הדגים המתחדשת ונעז לחלום על נימפיאה.

נקפוץ עם הרכב אל הצד השני של המעבר - "מגדל צדק" הגן הלאומי החדש שנפתח לאחרונה.

נלך בדרך המצודה, מסלול הליכה המקיף את המצודה וצופה אליה ואל הנופים הנשקפים ממנה. נספר על המחצבות ותעשיית האבן ועל השיקום הנופי המרשים שנעשה.

נבקר במצודה הצלבנית המשוקמת ונספר את קורותיה.Bình luận


bottom of page